LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LV "Nadzwyczajna" Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w poniedziałek (17 stycznia) o godz. 12:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle
3.2. przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywni już dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu
3.3. upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. - na realizację projektu pn. "Aktywni już dziś" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3.4.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec
3.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl