XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 roku o godzinie 8:30 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XL z dnia 16 grudnia 2021 r. i Nr XLI z dnia 28 grudnia 2021 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 grudnia i 28 grudnia 2021 roku zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok;
6. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok;
7. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cieklinie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Duląbce Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie z siedzibą w Duląbka 86
b. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
c. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
8. Wolne wnioski i zapytania;
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl