XLVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XLVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 14 lutego 2022 roku o godzinie 14:00 w w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej,
d. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
e. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 351 z dotychczasowym dzierżawcą,
g. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka o numerach ewid. dz. 165 i 166 z dotychczasowym dzierżawcą,
h. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. dz. 202 z dotychczasowym dzierżawcą,
i. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sądkowa o numerach ewid. dz. 153/3, 153/4, 154/3 i 154/4 z dotychczasowym dzierżawcą,
j. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 164 z dotychczasowym dzierżawcą,
k. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 167 z dotychczasowym dzierżawcą,
l. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerach ewid. dz. 81, 83, 84/2 i 85/2 z dotychczasowym dzierżawcą,
m. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2022,
n. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok.
6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2021 rok: Rewizyjnej; Skarg, Wniosków i Petycji; Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury; Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl