Daniel Obajtek

XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 1 marca 2022 roku o godzinie 10:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLII z dnia 28 stycznia 2022 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2022 roku;
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok;
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
2/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
3/ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;
4/ w sprawie rozpatrzenia petycji;
5/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowiec za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej szkoleniu lub ćwiczeniu;
6/ w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu gminy Dębowiec;
7/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2022;
8/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
9/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
8. Wolne wnioski i zapytania;
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl