XLVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XLVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
d. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa - Dobrucowa w km 1+720 – 1+740 w miejscowości Gliniczek dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
e. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec,
f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. dz. 32 z dotychczasowym dzierżawcą,
g. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. dz. 581 z dotychczasowym dzierżawcą,
h. zmiany uchwały nr XLV/325/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl