Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 16 marca 2022 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr L/2022,
b. protokół nr LI/2022.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania diet sołtysom w Gminie Jasło.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Jasło w miejscowości Trzcinica.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2022 roku”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Kowalowy stanowiącej własność Gminy Jasło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Jasło.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Jasło.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2022.
18. Sprawy różne.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl