XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku o godzinie 09:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokół z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLIII z dnia 1 marca 2022 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 1 marca 2022 roku;
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok;
6. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie przedłożenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobryni;
b. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2021/2022;
c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;
d. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dębowiec;
e. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024;
f. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2022 roku;
g. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
h. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
7. Wolne wnioski i zapytania;
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl