XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 11:00 w UG w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej
za 2021 r.
8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej.
9. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej.
10. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej za rok 2021. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2021. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,
b) zmian budżetu Gminy Krempna na 2022 r.,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2022 – 2036,
d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
e) określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Krempna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
f) nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Krempna,
g) wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu
h) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
i) zmiany Uchwały X/70/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna,
j) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Krempna na 2022 - 2025 rok,
k) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2022 r.,
l) regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,
m) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl