Hyundai Krosno

XXXII „Nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

sesja zdalna
38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXII „Nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 sierpnia (wtorek) o godz. 15 w zdalnym trybie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 270/;
3.2. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczeniu nowej aglomeracji Jasło /Druk nr 271/;
3.3. aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020 /Druk nr 269/;
3.4. przystąpienia do projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 272/;
3.5. przystąpienia do projektu pn.: „Prowadzenia przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 273/;
3.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 274/;
3.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2020 – 2032 /druk nr 275/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

XXXII „Nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl