XLIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XLIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Michał Dłuski zaproponował następujący porządek obrad>
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
d. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’,
e. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec,
f. przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Tarnowiec,
g. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Tarnowiec za rok 2021.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl