Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

W środę (27 kwietnia 2022 roku), odbędzie się sesja Rady Gminy Brzyska. Początek obrad o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzyska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Brzyskach oraz w Błażkowej stanowiące własność prywatną na mienie komunalne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzyska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025” dla Gminy Brzyska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzyska na lata 2022-2027”.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi.
11. Wolne wnioski i dyskusje.
12. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl