Sesja Rady Gminy w Brzyskach

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy w Brzyskach

W środę, 26 sierpnia, odbędzie się sesja Rady Gminy w Brzyskach. Obrady rozpoczną się o godz. 12 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Przewodniczący Rady Gminy w Brzyskach Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2019 r.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2019 r.
10. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2019 r.
11. Wolne wnioski i dyskusje.
12. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy w Brzyskach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl