Daniel Obajtek

XXIII sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXIII sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 15 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu. W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy Tarnowiec:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
- informacja o stanie mienia gminy,
- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek’’.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2020-2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl