Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr LIII/2022,
b. protokół nr LIV/2022.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzcinica-I.
13. Podjęcie uchwały zamieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jasło na lata 2022-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pomoc Sąsiedzka w Gminie Jasło” na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jasło za rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
20.Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle za rok 2021.
22. Sprawy różne.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl