Daniel Obajtek

LI Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LI Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 26 maja 2022 roku o godz. 14:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Gminy Tarnowiec
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2021 oraz omówienie programu działania na rok 2022.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2021.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Tarnowiec.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
10. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica –Tarnowiec’’ w miejscowości Tarnowiec.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie obrad sesji.

 

LI Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl