Daniel Obajtek

XXVII sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXVII sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w sali urzędu gminy.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z XXV Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu obrad z XXVI Sesji Rady Gminy.
6. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Gminy Krempna.
7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
8. Raport o stanie Gminy.
8.1 przedstawienie ,, Raportu o stanie gminy’’;
8.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2021 rok.
8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
9.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2021 r.
9.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2021 rok.
9.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2021 r.
9.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2021 rok
i wniosku w sprawie absolutorium.
9.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/16/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
9.6.Dyskusja.
9.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
9.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
10.1.zmian budżetu Gminy Krempna na 2022 r.,
10.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2022-2036,
10.3 udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
10.4 zmiany uchwały Nr XXIV/198/2021 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Krempna,
10.5 uchylenia uchwały własnej,
10.6 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2021 rok,
10.7 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata,
10.8 ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
10.9 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.
11. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
12. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2021 r.:
- Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,
- Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.
13. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2021 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVII sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl