LII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 27 czerwca 2022 roku o godz. 14:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
- informacja o stanie mienia gminy,
- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec,
w roku szkolnym 2022/2023.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

LII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl