Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku. Początek obrad o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2021 r.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2021 r. .
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzyska na rok szkolny 2022/2023.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2021 r.
13. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2021 r.
14. Wolne wnioski i dyskusje.
15. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl