LXI sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXI sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2021 rok.
a) debata,
b) podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 r.
a) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 rok,
b) wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku,
c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2021,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
d) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Jaśle,
e) zmieniająca uchwałę Nr LIV/387/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski,
f) wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Jasielskiego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jaśle,
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

 

LXI sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl