Daniel Obajtek

XLVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: Nr XLVI z dnia 28 kwietnia 2022 r. ; Nr XLVII z dnia 30 maja 2022 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 28 kwietnia i 30 maja 2022 roku zleconych do wykonania Wójtowi Gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2021 rok.
6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok:
– debata nad raportem o stanie gminy;
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,
– informacja o stanie mienia komunalnego,
– przedstawienie przez Komisje Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2021 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2021 rok,
– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
10. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2021 rok;
2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
3/ w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2022 roku;
4/ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu, zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu;
5/ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku;
6/ w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec;
7/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2022/2023;
8/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym,
w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
9/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022-2030.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl