Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 roku o godzinie 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jasło.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jasło na rok szkolny 2022/2023.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jasło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Brzyściu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Łaskach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Żółkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl