XLIX Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLIX Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLVIII z dnia 5 lipca 2022 roku:
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 5 lipca 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku;
6. Informacja z przygotowania szkół z terenu gminy Dębowiec do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023;
7. Informacja z realizacji zadań finansowanych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2021 rok;
8. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
2/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
3/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
4/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec
5/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;
6/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
7/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLIX Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl