L Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

L Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLIX z dnia 30 sierpnia 2022 roku:
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 sierpnia 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
1/ zmieniająca uchwałę nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębowcu;
2/ w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Dębowcu oraz połączenia go z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowcu;
3/ w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”;
4/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
5/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Aktualizacja projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;
6/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

L Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl