XXX sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXX sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 12:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z XXVIII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu obrad z XXIX Sesji Rady Gminy.
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Krempna na 2022 r.,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2022 – 2036,
c. zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
9. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXX sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl