XXVI sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXVI sesja Rady Gminy Tarnowiec

XXVI sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 10 września. Początek obrad o godz. 14 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2020 roku.
5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2019.
6. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
c. upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki",
d. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewidencyjnym działki 233.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVI sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl