Daniel Obajtek

LI Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr L z dnia 29 września 2022 roku:
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 września 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Informacja o działalności ZGK, w tym: zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna;
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022;
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników jednostki samorządu terytorialnego;
8. Podjęcie uchwał:
1/ zmieniająca uchwałę Nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania.
2/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
3/ w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadań w zakresie zmian
i funkcjonowania aglomeracji Jasło;
4/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec;
5/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6/ w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi
w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec;
7/ w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze”;
8/ w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”;
9/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej”;
10/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu”;
11/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
12/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

LI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl