Hyundai Krosno

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr LXII/2022,
b. protokół nr LXIII/2022.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Trzcinicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w Gminie Jasło.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
18. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
19. Sprawy różne.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl