Daniel Obajtek

LII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LI z dnia 8 listopada 2022 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 listopada 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
-w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła;
- w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Dębowiec;
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji heraldycznej oraz projektów graficznych symboli Gminy Dębowiec”;
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/361/2022 Rady Gminy Dębowiec z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2022;
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030;
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

LII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl