LXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
c) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2023 – 2024 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,
e) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
f) rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej”,
h) powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
i) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021 – 2023 - Aktualizacja.
7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

 

LXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl