Daniel Obajtek

XXXI sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXXI sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Krempna na 2022 r.,
b. zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
c. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f. ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
g. uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.,
h. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej budynku byłej oczyszczalni ścieków – środka trwałego będącej własnością Gminy Krempna, zlokalizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność osoby fizycznej,
i. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Krempna stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata,
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXI sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl