LVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 2 grudnia roku o godz. 13:00 w sali GOK w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania: „Przebudowa budynku na powstanie Regionalnego Domu Tradycji Ludowej w Potakówce”,
f. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec,
e. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
4. Zakończenie obrad sesji.

 

LVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl