LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku o godz. 13:30.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła,
3.2. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.3. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”,
3.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r.,
3.5. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036 /Druk nr 615/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

LXXII  Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl