LXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego”
3.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Niegłowicka I”
3.3. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska-Towarowa”
3.4. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska-Towarowa”
3.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb nr 19-Krajowice
3.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
3.7. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad potokiem Warzyckim, ulica Towarowa
3.8. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Leśnej w Jaśle”
3.9. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Pietrusa z ul. Jodłową w Jaśle”,
3.10. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi – ulica Lawendowa w Jaśle
3.11. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Kózkówny”
3.12. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
4. Apel o podjęcie działań zmierzających do odmulenia i oczyszczenia Jezior Solińskiego i Myczkowieckiego
i ich dorzeczy.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

LXXIII  Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl