LIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2022 w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych",
d. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2022 w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa łącznika drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Brzezówka",
e. zmiany uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek",
f. zmiany Uchwały Nr LVII/399/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2022/2023",
g. zmiany Uchwały Nr LVIII/416/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022,
h. przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
4. Zakończenie obrad sesji.

 

LIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl