Hyundai Krosno

LIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LII z dnia 2 grudnia 2022 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 2 grudnia 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 wody do obowiązującej taryfy; w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków do obowiązującej taryfy;
- w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2023 roku;
- w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2023 rok;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej”;
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030”;
zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

LIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl