Daniel Obajtek

LX Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LX Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 roku o godzinie 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031;
c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
d. budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok:
- prezentacja projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
- głosowanie nad projektem budżetu;
e. zmiany uchwały Nr LVIII/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec;
f. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na lata 2023-2026;
g. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

LX Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl