Daniel Obajtek

XIV sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

Program XIV sesji Rady Gminy Krempna, zwołanej przez przewodniczącego rady Wiesława Kmiecika na 29 czerwca o godz. 10.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z XII Sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie protokołu obrad z XIII Sesji Rady Gminy.

6. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Gminy Krempna.

7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

8. Raport o stanie Gminy.

8.1 przedstawienie ,, Raportu o stanie gminy’’;

8.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2019 rok.

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 r.

9.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2019 r.

9.2. Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2019 rok.

9.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2019 r.

9.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2019 rok
i wniosku w sprawie absolutorium.

9.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/4/2020 z dnia 25 maja r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

9.6.Dyskusja.

9.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

9.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2019 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie :

10.1.zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

10.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2020-2031,

10.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2019 rok.,

10.4 zwolnienia od podatku od nieruchomości,

10.5 rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenia lokalnej ,, tarczy antykryzysowej”),

10.6.zmiany Uchwały Nr XII/94/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Rzeszów.

11. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2019 r.:

- Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,

- Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

12. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2019 r.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

XIV sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl