Daniel Obajtek

XXVII sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXVII sesja Rady Gminy Dębowiec

W środę, 30 września, odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godz. 10 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: nr XXIII z dnia 30 czerwca 2020 roku; nr XXIV z dnia 16 lipca 2020 roku; nr XXV z 11 sierpnia 2020 roku; nr XXVI z dnia 7 września 2020 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 czerwca, 16 lipca, 11 sierpnia i 7 września 2020 roku, zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
6. Informacja z przygotowania szkół z terenu gminy Dębowiec do rozpoczętego nowego roku szkolnego 2020/2021.
7. Informacja z realizacji zadań finansowych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze;
2/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego nad inwestycją „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”;
3/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 113254 Dębowiec - Bajdy w miejscowości Dębowiec”;
4/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn: „Budowa ośrodka kulturalno - sportowego - prace instalacyjno - wykończeniowe”;
5/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rok 2020 na wkład własny na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn: „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 - 2020;
6/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rok 2020 na wyprzedzające finansowanie na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn: „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 - 2020;
7/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok Gminy Dębowiec;
8/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2020 - 2029.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVII sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl