Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 roku. Początek obrad o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2023 - 2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzyska na lata 2023-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie usług teleopieki w sytuacji, gdy usługobiorca jest osobą samotnie gospodarującą i osobą w rodzinie, realizowane przez Gminę Brzyska w ramach projektu w partnerstwie „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uczestnictwo w Klubie Seniora w sytuacji, gdy usługobiorca jest osobą samotnie gospodarującą i osobą w rodzinie, realizowane przez Gminę Brzyska w ramach projektu w partnerstwie „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Brzyska do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Brzyska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
14. Wolne wnioski i dyskusje.
15. Zakończenie obrad.


 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl