Daniel Obajtek

LXXV Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
3.2. określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
3.4. wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych Rady Miejskiej Jasła do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle II kadencji
3.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.
3.6. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata
2023-2036
4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

LXXV  Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl