LXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z LXVIII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła oraz obowiązujących na terenie miasta Jasła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
4.4. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
4.5. zmiany uchwały ustalającej zasady najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb nr 20 – Podzamcze
4.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
4.8. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

LXXVI  Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl