XXVII sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXVII sesja Rady Gminy Tarnowiec (zapowiedź)

19 października 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Tarnowiec.
Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a.) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
b.) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
c.) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
d.) upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami",
e.) upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: "Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec",
f.) upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec,
g.) upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych,
h.) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych",
i.) przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
j.) sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
k.) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec,
l.) zmiany Uchwały Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec,
m.) zmiany Uchwały Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
n.) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Umieszcz.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXVII sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl