Daniel Obajtek

LXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
c. udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy;
d. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnik a w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec;
e. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2023;
f. przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec";
g. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
h. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec za rok 2022.
6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl