XVII sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XVII sesja Rady Gminy Krempna

W czwartek, 5 listopada, odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Krempna. Początek obrad o godz. 11 w Urzędzie Gminy w Krempnej.

Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zaproponował następujący porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2, Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacje wójta gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.
b. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krempna.
c. zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.
d. uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
8. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady gminy.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na wprowadzenie w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obecność sołtysów na sesji jest nieobowiązkowa. Sesja odbędzie się przy zachowaniu reżimów sanitarnych. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl