LXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 13 marca 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków;
b. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
c. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
d. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
e. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec;
f. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej;
g. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl