XXXIV sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXXIV sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali Urzędu Gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej za 2022 r.
8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej.
9. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej.
10. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej za rok 2022. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2022. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,
b. zmiany Uchwały Nr XXXIII/260/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroliw ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
c. zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
d. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2023 – 2036,
e. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej,
f. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
g. podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
h. nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Krempna.,
i. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy,
j. przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2023-2027”,
k. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej,
l. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Krempna,
m. przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2023 r.,
n. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Krempna.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 XXXIV sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl