Rada Powiatu Jasielskiego na ostatniej sesji podjęła kilka bardzo ważnych decyzji. Radni dokonali także zmian we wcześniejszych uchwałach.
XXV sesja Rady Powiatu w Jaśle odbyła się 29 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, która zwiększa dochody powiatu o kwotę 2 397 046 złotych głównie o pieniądze, jakie powiat otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch drogowych zadań inwestycyjnych. Utworzono również nowe zadania inwestycyjne: przebudowa drogi powiatowej Osobnica - Pagórek w Osobnicy oraz przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Umieszcz - Tarnowiec w Umieszczu na cieku Czarny Potok. Zabezpieczono także 50 tysięcy złotych na modernizację Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu im. Stanisława Zająca Senatora RP wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. Radni zdecydowali również o przyjęciu dotacji celowej na sfinansowanie laptopów dla zdalnego kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rada Powiatu zdecydowała o przystąpieniu do realizacji projektu „TELLaSTORY - Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych”. Celem głównym projektu jest stworzenie od września 2023 r. warunków do pilotażowego wdrożenia tej metody opartej na „storytellingu”, czyli budowaniu historii, aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu trzech branżowych szkół drugiego stopnia przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle. Utworzenie dwuletnich szkół branżowych jest uzupełnieniem sieci szkół ponadpodstawowych i poszerza ofertę edukacyjną w powiecie jasielskim. Umożliwi to absolwentom branżowej szkoły pierwszego stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania nauki, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Radni wyrazili zgodę na zmianę uchwały z 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. Dzięki tym zmianom zwiększona została wartość projektu z 5 989 912 zł do 7 955 168 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do 31 grudnia 2022 roku. Projekt ten realizowany jest w całości ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Radni wyrazili również zgodę na zmianę uchwały z 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”. Zamiana dotyczy zwiększenia wartości projektu z 8 098 806 zł do 10 257 026,23 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wymaga wkładu własnego.

Podczas sesji podjęto uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w 2020 roku 2 175 319 złotych.

Radni wyrazili zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego.

Starosta jasielski Adam Pawluś przekazał życzenia w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego. - Wszystkim radnym obecnej i poprzedniej kadencji dziękuję i składam wyrazy uznania za pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej - powiedział. Starosta przedstawił informacje dotyczące wsparcia finansowego dla przedsiębiorców realizowanego przez PUP w Jaśle w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej oraz dotyczące działalności Jasielskiego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle od 1 lutego do 15 maja 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa.

Adam Pawluś przekazał także podziękowania dla europosła Bogdana Rzońcy, senator Alicji Zając, dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdana Tarnawskiego oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzaty Wajdy, za podjęte kolejne kroki zmierzające do realizacji obwodnic Jasła, Brzostku, Kołaczyc i Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73 oraz zbiornika Kąty-Myscowa.