Rada Gminy Jasło podczas dzisiejszej (15 stycznia) XXXVI sesji jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na 2021 rok.
Zaplanowane w budżecie gminy dochody wynoszą 74 025 894 zł, natomiast planowane wydatki ustalono na kwotę 76 354 576 zł.

Prorozwojowy budżet Gminy Jasło na 2021 rok

Przewidziane w uchwale budżetowej wydatki bieżące obejmują realizację obligatoryjnych zadań gminy, wśród których najbardziej znaczącymi pozycjami są wydatki oświatowe, świadczenia i projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego, utrzymanie czystości i porządku, w tym gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka ściekowa, utrzymanie dróg, realizacja zadań z zakresu kultury.

W budżecie Gminy Jasło na 2021 rok zaplanowano także kwotę 9 195 388 zł na realizacje zadań inwestycyjnych. Te pieniądze planuje się przeznaczyć na odbudowę i naprawę infrastruktury drogowej, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, budowę boisk sportowych, placów zabaw.

- Przyjęty budżet jest planem finansowym gwarantującym i zabezpieczającym wszystkie podstawowe wydatki, zapewniającym funkcjonowanie naszej wspólnoty samorządowej. Szczegółowe zapisy wskazują, że ma on charakter prorozwojowy. Wydatki na szeroko rozumiany rozwój naszej gminy w 2021 roku opiewać będą na kwotę ponad 12 mln złotych, czyli około 15 procent zaplanowanych wydatków – powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.