W Urzędzie Gminy w Dębowcu odbędzie się sesja Rady Gminy Dębowiec.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku o godzinie 10:00.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXVII z dnia 23 września 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 września 2021 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników jednostki samorządu terytorialnego;
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec;
- w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec;
- w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022";
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec" przez Gminę Dębowiec;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła;
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: "Remont drogi gminnej Nr 113286R Zarzecze ( dz. nr ewid. 1937) w miejscowości Zarzecze";
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
- zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 - 2029.
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.