Kolejne wsparcie przyznano dla Miasta Jasła wcześniej 16 mln zł, teraz jeszcze dodatkowe 3 mln zł.
Miasto Jasło otrzymało 100 procent dofinansowania w kwocie 2,95 mln zł na opracowanie dokumentacji dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta. Dokumenty te będą powiązane z zadaniami, które miasto realizuje w ramach projektu "Jasło - moje miasto, mój dom" wartego 16 mln zł.

Z otrzymanych środków przygotowanych zostanie sześć opracowań dotyczących: komunikacji, mieszkalnictwa, kultury, turystyki i sportu, jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych. Przygotowana dokumentacja posłuży do aplikowania o fundusze w ramach nowego okresu programowania w latach 2021-2027.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostanie przygotowane:
- Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła
- Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej
- System zarządzania rozwojem miasta
- Strategia przemysłu czasu wolnego
- Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle - przygotowanie dokumentacji
- Wzmocnienie usług publicznych

Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła, które będzie stanowić podstawę do:
- zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta,
- wypracowania kierunków rozwoju infrastruktury drogowej miasta,
- likwidacji barier rozwojowych miasta,
- wzrostu spójności terytorialnej

Termin zakończenia opracowania: I kwartał 2023 r.

Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej, wspartej badaniami rynku, ukierunkuje działania Miasta Jasła na realizację zadań zapewniających dostępność mieszkań, uwzględniając zmiany demograficzne, zmiany potrzeb społecznych, jak również zmiany klimatyczne, a dodatkowo utworzy hierarchię celów oraz określi sposób ich realizacji.
Termin zakończenia opracowania: IV kwartał 2022 r.

System zarządzania rozwojem miasta:1 etap - opracowanie dokumentacji analitycznej systemu zarządzania rozwojem miasta i usługami miasta Jasła; 2 etap - inwentaryzacja zieleni miejskiej i cyfryzacja dokumentów planistycznych.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji bazodanowej, dzięki której w dalszym etapie będzie możliwe stworzenie systemu zarządzania rozwojem miasta; cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła zgodnie z obligującymi do tego przepisami prawa; pozyskanie danych, których Miasto nie posiada w zakresie zieleni miejskiej poprzez jej cyfrową inwentaryzację.
Termin zakończenia prac: I kwartał 2023 r.

Strategia przemysłu czasu wolnego
- zinwentaryzowanie aktualnej oferty czasu wolnego (ofertę instytucji miejskich oraz podmiotów niepublicznych),
- zinwentaryzowanie niewykorzystanych rekreacyjnie przestrzeni miejskiej,
- określenie deficytów/luk ofertowych,
- analizę przyczyn braku aktywności ofertowej na niewykorzystanych, a przystosowanych do tego celu powierzchniach miejskich
- wnioski i rekomendacje
Termin zakończenia opracowania: IV kwartał 2022 r.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle - przygotowanie dokumentacji

Zapotrzebowanie na miejsce w zakładzie jest bardzo duże, na tę chwilę na miejsce oczekuje ok. 50 osób i liczba ta z roku na rok rośnie. W tym celu niezbędne jest opracowanie nowej dokumentacji technicznej rozbudowy zakładu. Problem braku dostępu do tego rodzaju usług opiekuńczych został zdiagnozowany w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła jako jeden z kluczowych problemów.
Termin zakończenia: I kwartał 2023 r.

Wzmocnienie usług publicznych
- opracowanie diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w Jaśle
- opracowanie diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
- przeprowadzenie diagnozy kapitału intelektualnego Jasła
- opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle
Termin zakończenia opracowania: I kwartał 2023 r.

Wartość przyznanych środków w Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wynosi: 2 951 394,45 zł (dofinansowanie wynosi 100% z czego: 85% Fundusz Spójności i 15% budżet państwa.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.